A közelmúltban több változás is történt a vállalatfelvásárlásokra alkalmazandó szabályokban, változott többek között a küszöbérték, amely felett a felvásárlás bejelentés köteles

Bejelentési küszöbérték emelkedése

A kisebbik küszöbérték 500 millió forintról egymilliárdra emelkedett, így jelenleg az alábbi mindkét küszöbérték meghaladása esetén szükséges a vállalatfelvásárlás bejelentése a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH):

  • az érintett vállalkozáscsoportok (tipikusan két…

A nemzetközi gyakorlatban elterjed részvényjuttatási programok hazai változata kedvező adózási szabályokkal segíti, akár azt a célt, hogy a dolgozók és vezetők résztulajdonosokká váljanak, akár azt a célt, hogy a vállalkozás gazdálkodásának eredményességéhez kötött bónusz kifizetése a munkabérnél alacsonyabb adóterheléssel történhessen.

Lassan de biztosan egyre több vállalkozás vezet be munkavállalói résztulajdonosi…


Ha a vállalkozásban tőkepótlás szükséges, vagy egyéb okból célszerű a tőkeemelés, akkor a tagi kölcsönök állománya apportként felhasználható, és így tőkévé konvertálható.

Ha már a tagi kölcsön rendelkezésre áll

A vállalkozások működtetése során, ha pótlólagos finanszírozás szükséges, akkor azt a tulajdonosok több módon is biztosíthatják. Ennek egyik kézenfekvő útja a tagi kölcsön nyújtása a vállalkozás számára.

A…


Egy vagy két ügyvezető esetén a Ptk ügyvezetői modellje a leghatékonyabb. Kettőnél több tényleges döntéshozó esetén azonban már nem feltétlenül tükrözi azt, ahogy a cég a gyakorlatban működik. Az ítélőtábláig jutott a kérdés, a felek szerződési szabadságának része-e, hogy a Kft szervezetének kialakítása során igazgatóságot hozzanak létre.

Az 1892-es német…


A váltó szabályozásának története

Legújabb időkben az 1930-as genfi váltójogi egyezményt kihirdető 1965-ös Tvr és az ehhez kapcsolódó ugyancsak 1965-ös IM rendelet tartalmazta a váltóra vonatkozó szabályokat, miközben évtizedek teltek érdemi váltóforgalom nélkül. …


Az üzleti titok védelme nem pusztán a vállalkozás felépítése, versenyképességének a megőrzése során merül fel, hanem akkor is, amikor a vállalkozás eladásra kerül.

A cégeladás menete egyik szokásos lépése, hogy a potenciális cégvásárló az eladó vállalkozást átvilágítja, értve ez alatt, hogy áttekinti a vállalkozás működését, iratait abból a célból is, hogy felmérje a jelenlegi és múltbeli tevékenységéből eredő esetleges kockázatait.

Az átvilágítás szükségszerűen együttjár azzal, hogy a potenciális vevőnek bizalmas információk is átadásra kerülnek, méghozzá jelentős mennyiségben hiszen az átvilágítás jellemzően az eladó vállalkozás teljes tevékenységét átfogja.

Cégadásvétel során az üzleti titok védelme legszembetűnőbben a titoktartási nyilatkozat, illetve a titoktartási megállapodás formájában jelenik meg, amely az átvilágítás megkezdését megelőzően kerül aláírásra.

Az üzleti titokra vonatkozó szabályozás lényegi elemeit áttekintő cikk az az uzletresz.com Cégeladás blogban olvasható: https://uzletresz.com/hu/blog/mit-hozott-az-uzleti-titok-kulon-szabalyozasa

Originally published at https://jen-legal.hu.

Jen Legal on Medium

Cégadásvételek és MRP specialista. Az Iroda fókuszában a cégeladás, cégvásárlás, céges átszervezések, az MRP szervezetek létrehozatala és működtetése áll.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store